KODEKS UCZNIA

KODEKS przyjęty przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku:

- zawiera prawa i obowiązki ucznia, postanowienia związane z systemem nagradzania i karania,

- zobowiązuje ucznia do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań
   na miarę własnych możliwości, skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia,

- określa zasady współżycia uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, których powinno łączyć zrozumienie życzliwość, szacunek

- tworzy warunki dla samorządności, partnerstwa, współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI

Jestem uczniem/uczennicą Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, dlatego:

1. Uczę się jak najlepiej.

Staram się mieć jak najlepsze wyniki w nauce.

Przygotowuję się do zajęć, odrabiam prace domowe.

Pytam nauczycieli o to, czego nie rozumiem.

Aktywnie uczestniczę w wybranych zajęciach szkolnych, konkursach, apelach, imprezach...

Korzystam z encyklopedii, słowników i innych źródeł informacji.

Przychodzę, jeżeli to potrzebne, na zajęcia wyrównawcze lub inne zajęcia pozalekcyjne.

Samodzielnie i twórczo rozwijam własne zainteresowania i uzdolnienia; wzbogacam swoją wiedzę ogólną.

Czytam prasę, książki.

Chodzę do kina, teatru i na koncerty.

Chętnie dzielę się zdobytą wiedzą, służę pomocą koleżeńską, jestem otwarty, życzliwy.

Solidnie przygotowuję się do pisemnych sprawdzianów wiadomości.

O sprawdzianach wiem tydzień wcześniej.

W ciągu dnia mam jeden sprawdzian; w ciągu tygodnia- nie więcej niż trzy.

2. Zachowuję się właściwie.

Kulturalnie zwracam się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły, stosuję zwroty grzecznościowe.

Systematycznie i punktualnie uczęszczam na zajęcia szkolne.

Dbam o porządek i czystość w szkole i jej otoczeniu.

Po lekcjach sprzątam swoje miejsce pracy.

Nie niszczę zieleni w szkole i poza nią.

Szanuję swoją i cudzą własność.

Nie przeszkadzam kolegom, nauczycielom w czasie lekcji.

Nie biegam po korytarzach szkolnych, nie stwarzam zagrożenia dla siebie i innych.

Unikam hałaśliwych zachowań w klasie, na korytarzu, imprezach szkolnych.

W kinie, teatrze, na koncertach zachowuję się poprawnie (nie przeszkadzam innym rozmawiając, nie jem pestek, produktów w szeleszczących opakowaniach, nie zaśmiecam pomieszczeń...).

Godnie reprezentuję swoją klasę i szkołę.

Nie sprawiam kłopotów wychowawczych.

Okazuję szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

W czasie zajęć szkolnych i przerw przebywam tylko na terenie szkoły podstawowej.

W dni ciepłe i suche (późna wiosna lub wczesna jesień) mogę przebywać na placu przed wejściem do szkoły.

3. Mam życzliwy stosunek do otoczenia.

Staram się nie wyrządzać nikomu przykrości.

Konflikty rozwiązuję bez przemocy, nie biję innych.

Nie prowokuję do niewłaściwych zachowań.

Nikogo nie przedrzeźniam i nie przezywam.

Nie przechwalam się i nie wywyższam nad innymi.

Staram się dostrzegać cudze potrzeby i problemy.

Opiekuję się młodszymi, pomagam osobom starszym.

Szanuję odmienność innych osób.

4. Jestem odpowiedzialny i uczciwy.

Rzetelnie wywiązuję się z powierzonych mi obowiązków, prac i zadań.

Dotrzymuję danego słowa.

Jestem punktualny.

Szanuję czas i pracę własną i innych osób.

Nie chodzę na wagary.

Nie kłamię i nie oszukuję.

Nie ściągam.

Nie przywłaszczam cudzych rzeczy.

Dotrzymuję ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, sprawdzianów, usprawiedliwień...).

5. Prowadzę zdrowy styl życia.

Dbam o swoje zdrowie i higienę osobistą.

Przychodzę do szkoły wyspany i po śniadaniu.

Uczestniczę w zajęciach sportowych.

Przebieram się w strój sportowy przed zajęciami i późnej go zmieniam.

Nie palę papierosów, nie piję alkoholu, nie posiadam ani nie zażywam narkotyków.

Przestrzegam zasad bezpieczeństwa; m. in. nie chodzę po zamarzniętym jeziorze, „bajorku”, nie przynoszę do szkoły petard, zapalniczek lub ostrych narzędzi, zapałek.

Prawidłowo reaguję na istniejące zagrożenie.

Odpoczywam w czasie dłuższych przerw świątecznych i ferii, ponieważ nie mam zadanych prac domowych.

Przestrzegam zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, m. in. przechodzę przez jezdnię w miejscu dozwolonym, nie wybiegam na jezdnię.

6. Dbam o swój wygląd.

Zawsze jestem czysty i schludny.

Noszę strój szkolny (mundurek).

W szkole noszę obuwie zmienne - trampki, tenisówki, halówki na jasnej podeszwie.

Nie farbuję włosów, nie maluję paznokci, nie przychodzę do szkoły w makijażu.

Zachowuję umiar w noszeniu biżuterii (dziewczęta – po jednym kolczyku w uchu, chłopcy – nie noszą kolczyków).

Na uroczystości szkolne przychodzę w stroju galowym (początek i koniec roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych, sprawdzian kompetencji).

7. Aktywnie uczestniczę w życiu szkoły.

Dbam o koleżeńską atmosferę w klasie.

Zabieram głos w sprawach szkolnych.

Biorę udział w wyborach do samorządu.

Proponuję, realizuję wartościowe dla szkoły i innych uczniów pomysły.

Jawnie wyrażam opinie dotyczące życia szkoły, nie uwłaczając jednak niczyjej godności osobistej.

NAGRODY I KARY

1. NAGRODY

Za rzetelną naukę, pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia oraz dzielność i odwagę jestem nagradzany(a):

Pochwałą wychowawcy wobec klasy.

Pochwałą dyrektora wobec uczniów i rodziców.

Dyplomem.

Listem gratulacyjnym dla rodziców.

Umieszczeniem imienia i nazwiska oraz średniej ocen w gablocie.

„Ranking najlepszych”.

Nagrodą rzeczową.

Pochwałą na łamach gazetki szkolnej.

Reprezentowaniem szkoły w poczcie sztandarowym.

Udziałem w wycieczce lub innej imprezie sponsorowanej przez Radę Rodziców.

2. KARY

Za naruszenie obowiązków szkolnych mogę być ukarany:

Upomnieniem wychowawcy klasy.

Upomnieniem pedagoga szkolnego.

Pisemną uwagą do rodziców.

Wezwaniem rodziców do szkoły.

Upomnieniem dyrektora szkoły (indywidualnie).

Upomnieniem dyrektora szkoły na apelu szkolnym.

Odebraniem przyjemności (wycieczka, dyskoteka, kino...).

Karnym przeniesieniem do równoległej klasy.

Dodatkową pracą na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Odebraniem funkcji.

Obniżeniem oceny ze sprawowania.

Odkupieniem zniszczonych rzeczy, naprawieniem, upraniem.

Pokryciem kosztów naprawy zniszczonego mienia.

Przeproszeniem na łamach gazetki szkolnej lub na apelu.

Spisaniem kontraktu, planu naprawczego.

Mam prawo do odwołania się od kary do Rady Pedagogicznej.

Kara może być zawieszona na czas próby, jeśli uzyskam poręczenie samorządu klasowego, szkolnego, wychowawcy lub innego nauczyciela. Pamiętam, że w szkole radą i pomocą służą mi w kolejności:

1. wychowawca,

2. pedagog szkolny,

3. dyrekcja szkoły.

Znam NASZ SZKOLNY KODEKS i zasady oceniania w mojej szkole.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl