strona główna

 

 

lub

"skrzynka kontaktowa"
przy wejściu do szkoły

 

Wpłaty na Radę Rodziców

nr konta

68 1020 4724 0000 3302 0088 5483

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
ul. Grodzieńska 1

w polu "tytuł przelewu" proszę wpisać
wpłata na RR oraz imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę.

 

Rodzicu,

Czy wiesz, że Twoje zdanie jest bardzo ważne, że masz wpływ na funkcjonowanie szkoły? Weź sprawy w swoje ręce! Chcesz pomóc swojemu dziecku - zaangażuj się!

Rada Rodziców zaprasza do współpracy. Nasza szkoła może sprawniej działać, a Twoje dziecko będzie czuło się w niej lepiej.

W pierwsze wtorki miesiąca, podczas spotkań z nauczycielami, dyżuruje przedstawiciel RR. Z Radą Rodziców można również skontaktować się mailowo lub przez facebook. Na korytarzu przy wejściu do szkoły zamontowano skrzynkę na korespondencję do RR.

Nie ma szkoły bez rodzica. Zadbaj o przyszłość Twojego dziecka.

Rada Rodziców przy SP 3 w Ełku

 

 

 

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca

Zastępcy

Członkowie

Ada Lewandowska

Izabela Waleszczuk

Piotr Sajnaga

 

W każdy pierwszy wtorek miesiąca, kiedy odbywa się dyżur pedagogiczny, można spotkać się również
z przedstawiciele Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców jest organem działającym w imieniu ogółu rodziców uczniów szkoły.

Zasady tworzenia rady Rodziców uchwalają ogół rodziców uczniów szkoły.

W skład rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rad oddziałowych (klasowych), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, po jednym przedstawicielu z każdej Rady.

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

- program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli.

- program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

- Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawach programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rada Rodziców opiniuje program i harmonogramy poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

Rodzice uczniów mają prawo do:

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, co realizowane jest przez wychowawcę na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym,

- znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, co realizowane jest przez wychowawcę na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, a także w każdym czasie poprzez wgląd do dokumentacji znajdującej się w czytelni szkolnej,

- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań, postępów i przyczyn trudności w nauce,

stałych spotkań z nauczycielami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, które są przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl