aktualizowano 19.09.2018 r.

Dane

-

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

ul. Grodzieńska 1

19-300 Ełk

woj. warmińsko-mazurskie

tel.

-

(87) 732 60 40

e-mail

-

sp3@elk.edu.pl

www

-

http://www.sp3.elk.edu.pl

NIP

-

848-11-31-486

REGON

-

000890991

Organ prowadzący

-

Gmina Miasto Ełk

Organ nadzoru pedagogicznego

-

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie

Forma prawna

-

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Własność

-

własność samorządowa

Rodzaj działalności

-

szkoła podstawowa

Podstawa utworzenia i działania

-

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku została założona na podstawie orzeczenia organizacyjnego z dnia 12 kwietnia 1983 r. wydanego przez Urząd Miejski Wydział Oświaty i Wychowania w Ełku.

Uchwałą nr VI/54/99 Rady Miasta Ełku z dnia 12 marca 1999 r. została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

Podstawa nadania imienia szkole

-

Uchwałą nr XXXVIII/322/94 Rady Miasta Ełku z dnia 25 kwietnia 1994 r. nadano imię Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku. Z dniem 6 maja 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 3 w Ełku przyjęła nazwę "Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku".

Podstawa nadania prawa posiadania sztandaru

-

Na podstawie § 38 Ramowego Statutu szkoły publicznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MEN nr 4, poz. 18), w związku z Uchwałą nr XXXVIII/322/94 Rady Miasta Ełku z dnia 25 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku nadano Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku prawo posiadania sztandaru.

Pracownicy

-

119 osób

Dyrektor szkoły

-

mgr Barbara Fedoruk

Wicedyrektorzy

-

mgr Joanna Sokołowska, mgr Katarzyna Szumska, mgr Zofia Czarkowska

Główna księgowa

-

mgr Bożena Łozowska

Sekretarz szkoły

-

Teresa Chreptowicz

Kierownik stołówki

-

Anna Budzińska

Oddziały

-
przedszkolne klasy 1-3 klasy 4-8 klasy 3G
2 11 24 4

Uczniowie

-

oddziały przedszkolne + klasy 1-8 + 3G  1007 osób

Granice obwodu szkoły

-

Ulice: generała Władysława Sikorskiego (numery nieparzyste od strony Osiedla Północ II przed przejazdem kolejowym), M. Kajki, Janusza Korczaka, Wileńska, Grodzieńska, Warszawska, Szosa Obwodowa (odcinek od ulicy 11 Listopada do torów kolejowych w kierunku Olsztyna), Adama Asnyka, Jana Brzechwy, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima.

Struktura własności i majątek

-

Szkoła utrzymywana jest ze środków organu prowadzącego. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Ełk. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością Gminy Miasta Ełk położoną przy ul. Grodzieńskiej 1. Dyrektor szkoły, na czas nieokreślony, sprawuje trwały zarząd nad nieruchomością gruntową położoną w Ełku przy ulicy Grodzieńskiej 1.

Budżet

-

Środki finansowe szkoły wydatkowane są na:

 • płace dla pracowników szkoły;

 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę;

 • bieżące opłaty;

 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych;

 • zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw;

 • zakup materiałów biurowych, druków szkolnych;

 • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej;

 • dokształcanie nauczycieli.

Godziny pracy szkoły

-

sekretariat

księgowość

kierownik stołówki

świetlica

biblioteka

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 - 17.00

8.00 - 15.30

Organy szkoły

-
 • Rada Pedagogiczna

 • Rada Rodziców

 • Samorząd Uczniowski

Prawo szkolne

-
 • Statut Szkoły

 • Szkolny system oceniania

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

 • Procedura przyjmowania skarg i wniosków

 • Regulamin Pracy

 • Regulamin wynagrodzeń dodatków i nagród

 • Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych

 • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Sprawy prowadzone przez szkołę

-
 • prowadzenie zapisów do szkoły

 • ewidencja uczniów

 • wydawanie legitymacji uczniowskich

 • wydawanie zaświadczeń

 • wydawanie duplikatów świadectw

 • przyjmowanie wpłat (Rada Rodziców),

 • prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników szkoły dotyczącej ubezpieczenia

 • kierowanie wniosków do sądu rodzinnego

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły

 • przygotowywanie raportów i sprawozdań

 • prowadzenie składnicy dokumentów: dzienników zajęć, arkuszy ocen, protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, akt pracowniczych

 • inne

     
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku; 19-300 Ełk, ul. Grodzieńska 1; tel. 87 732 60 40; e-mail: sp3@elk.edu.pl